Make your own free website on Tripod.com

Profiel Casteren

2. Wonen

2.1. Bestaande voorraad en nieuwbouw

Casteren telt 344 woningen per 1 januari 1999. De woningvoorraad bestaat uit 322 koopwoningen en 22 huurwoningen. Daarmee steeg de woningvoorraad sinds 1990 met 50 stuks. Maar liefst 184 van deze woningen (54%) zijn vrijstaand. Nog eens 21 woningen zijn gekoppeld aan een eigen agrarisch bedrijf, waarmee het aantal vrijstaande woningen ook geteld zou kunnen worden als 205, dus 60%. De ontwikkeling van de woningvoorraad loopt in de pas met de bevolkingsontwikkeling en de gemiddelde woningbezetting. In de afgelopen tien jaar is het aantal woningen gestegen van 298 naar 328. De woningen zijn voor een belangrijk deel eigen bezit (91% in 1991, 94% in 1999> en daarmee is het aandeel eigen woningen zeer hoog. De huurwoningen zijn eigendom van woningstichting De Zaligheden. De gemiddelde woningbe-zetting ontwikkelde zich de afgelopen decennia als volgt:
19803,89
19893,24
19943,22
19992,88

Het aantal inwoners is in de laatste decennia licht gestegen, hoewel er de afgelopen jaren weer sprake is van een daling. In vergelijking met het landelijke gemiddelde, maar ook met de hoofdkern Bladel, is de woningbezetting hoog. In 1999 bedroeg de gemiddelde woningbezetting in de hoofdkern Bladel: 2,73 en in Nederland: 2,53. Binnen de gemeente is de gemiddelde woningbezetting alleen hoger in Netersel (3,05).

De staat waarin de woningen verkeren, is goed te noemen. Slechts een enkel pand oogt wat verwaarloosd. De prijzen van de woningen zijn de laatste jaren enorm gestegen, wat het voor de plaatselijke bevolking aantrekkelijk maakt om panden te verkopen. Dat trekt dan met name weer 'buitendorpsen' aan. Vraag en aanbod van de woningen dient dus in belangrijke mate door de particuliere sector in evenwicht te worden gehouden. Er is sprake van een zeer beperkte sociale woningbouw en daarmee ook een zeer beperkt aantal seniorenwoningen.

Een aantal jaren geleden is in één keer een groter aantal, zo'n 18 tot 25 woningen gebouwd. Toen kreeg je dus een flinke toeloop, maar de jaren daarna weer helemaal niks. Dat werkt niet goed voor zo'n klein dorp.

In dit kader is een verdeling van de woningbouw over de vijf kernen van de gemeente opgenomen. Deze verdeling houdt in:
Bladel:beperkte groei46% van de totale woningbouw voor 52% van de inwoners
Hapert:beperkte groei33% van de totale woningbouw voor 28% van de inwoners
Hoogeloon:constant inwonertal7% van de totale woningbouw voor 11% van de inwoners
Casteren:constant inwonertal7% van de totale woningbouw voor 4% van de inwoners
Netersel:constant inwonertal7% van de totale woningbouw voor 5% van de inwoners

De totale woningbouw in de gemeente wordt bepaald door de provincie op advies van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Het richtgetal voor de gemeente als totaal bedraagt in de periode 1998-2005 circa 320 woningen, dat wil zeggen gemiddeld 40 woningen per jaar.

Het zal in de komende periode moeilijk zijn passende woonruimte voor de lage inkomens-groepen en voor alleenstaanden die graag een kleine(re) huisvesting wensen, beschikbaar te krijgen. Het aanbod van geschikte woningen voor ouderen moet vergroot worden. Bij voorkeur nabij de dorpsvoorzieningen. Er moet strategische nieuwbouw plaatsvinden, gericht op een voldoende gevarieerd aanbod van woningen in Casteren.

"Toch kan het ooit raar gaan. Ik ken iemand die zich inschreef voor een ouderenwoning en binnen een paar uur was het geregeld!"

"Je zou woningbouw eventueel gestapeld kunnen uitvoeren: de ouderen beneden en jongeren boven. Als er dan geen behoefte meer aan is kun je een blok ombouwen tot een gezinswoning. Of je kunt er gedeeltelijk een steunpunt in vestigen voor ouderen. We zeggen maar zo: denk multifunctioneel en bouw dus ook multifunctioneel."

Meer in het algemeen streeft de gemeente naar het handhaven/verhogen van de bestaande kwaliteiten van de woningvoorraad en woonomgeving en waar nodig aanpassing aan de veranderende vraag.

2.2 Woningbouwprogramma

In Casteren zijn de laatstel 10 jaren een kleine dertig woningen bijgebouwd. Dit is volgens velen te weinig. Er is nog een wachtlijst van ruim tien mensen die in Casteren willen blijven wonen en daarvoor bouwgrond zoeken. In het kader van de leefbaarheid dienen er voor de toekomst zowel huizen voor jongeren als voor ouderen gebouwd te worden.

Het woningbouwprogramma voor Casteren is voor de nabije toekomst vastgelegd. Het programma is daarin kwantitatief bepaald op basis van de woningbehoefte (marktonderzoek) en met inachtneming van het beleid van de hogere overheid. De woningbehoefte is te ramen uit de bevolkingsontwikkeling en de dalende woningbezetting. De gemiddelde woningbezetting bedraagt in Brabant thans 2,64; de bezetting in het jaar 2005 is geraamd op 2,51. Het is aannemelijk dat ook in Casteren de gemiddelde woningbezetting in die periode zal dalen. Indien de woningbezetting in Casteren daalt naar bijvoorbeeld 2,80 leidt dit bij een bevolkingsomvang van 980 personen in 2005 tot een behoefte van in totaal 350 woningen. Dit is een groei van 22 woningen ten opzichte van heden.

Het bouwtempo zal dan circa vier woningen per jaar over een periode van zes jaar moeten bedragen. De planning van de provincie is dat de woningvoorraad in Bladel gedurende de planperiode 1998-2005 met 25 woningen mag toenemen, waarvan 15 in 1998. Dat betekent dat de woningbouw in ieder geval achterblijft bij de gewenste woningbouw.

In 1997 is een overzicht verstrekt inzake uitgifte van kavels in kerkdorpen. Voor Casteren levert dit de volgende gegevens op:
19991 woning
20004 woningen
20014 woningen
20021 woning

In Casteren mag met name in de kom nog worden gebouwd (inbreiding). De bedoeling van de gemeente is dit bouwcontingent in één keer te realiseren in 1999. De consequentie is dan wel dat er tot 2004 verder niet gebouwd mag worden. Daarnaast wordt nog gewerkt aan het uitbreidingsplan Laaibeemden. Een verdere uitbreiding van het woongebied is voorstelbaar aan de zuidzijde van Kerkeneind (De Polder).

De Dorpsraad Casteren heeft kort na haar oprichting in maart 1999 gepleit voor het toekennen van ongeveer vier woningen per jaar. Daarmee denkt de dorpsraad het inwoneraantal, de leeftijdsopbouw en daaraan gekoppeld het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden. Met gemeente en provincie wordt overleg gepleegd over de haalbaarheid van dit getal.


Terug naar
Carnaval in Casteren