Make your own free website on Tripod.com

Profiel Casteren

3. Woonomgeving

3.1. Stedenbouwkundige structuur

Stedenring Centraal Nederland

De Brabantse stedenring vormt een onderdeel van de zogenaamde 'stedenring Centraal Nederland'. Dit gebied vormt het economische kerngebied van Nederland. De stedelijke regio's Breda, Tilburg en Eindhoven zijn aangewezen als stedelijke knooppunten, waarin een concentratie van de verdere verstedelijking wordt voorgestaan.

De gemeente Bladel, en derhalve ook Casteren, ligt noch in de stedenring, noch in een gebied met restrictief beleid. Dit houdt in dat onder voorwaarden ontwikkeling in dit gebied mogelijk is.

3.2. Groenvoorziening

In 1998 is door het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn (BSJ) onderzoek gedaan naar speelgelegenheid in de Gemeente Bladel. Daaruit blijkt dat de mogelijkheden om buiten te spelen, gemiddeld genomen, door jongeren uit de gemeente als matig tot slecht worden beoordeeld, waarbij Casteren er in positieve zin uitspringt.

Ten aanzien van het groenbeheer kan worden vastgesteld dat hierover vergeleken met enkele jaren geleden nieuwe inzichten bestaan, waarschijnlijk voor een deel ingegeven vanuit de kostenfactor en voor een ander deel ook vanuit milieu-overwegingen. Zo worden er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt (hetgeen betekent dat het onkruid weer met eenvoudige hulpmiddelen moet worden verwijderd) en is er gekozen voor eenvoudiger, minder bewerkelijke beplanting van plantsoenen en perken.

"Soms ziet het er gewoon niet uit. Veel mensen doen ook die grasranden zelf. Er wordt ook wel geschoffeld door de gemeente, maar dat doen ze dan als het regent. En als je het dan laat liggen, ja, dan groeft het gewoon weer aan."
"Het is gewoon zo dat er niks gebeurd. Ze kunnen ons beter belastinggeld terug geven, want we moeten het onderhoud gewoon zelf doen. En alles zo eenzijdig! Ik zie liever een meer gevarieerd plantsoen."
"Dat is ook een kwestie van smaak."
"Trottoirs? Die hebben we bijna niet. Het is allemaal zand en b˘skes. En dan ook nog soms een lantaarnpaal er middenin, dan kun je er met een rolstoel helemaal niet meer door"

Landelijk gebied

Voor de ontwikkeling van het landelijk gebied geeft de VI NEX vier ontwikkelingskoersen aan. De hoofdkern Bladel en de kern Casteren liggen in een gebied met 'groene koers'. In dit gebied is de ontwikkeling van de natuur richtinggevend. Daarvoor is vernieuwing van de ruimtelijke hoofdstructuur van het buitengebied nodig. De consequenties daarvan worden in een bestemmingsplan 'Buitengebied' geregeld. Verhoging van de kwaliteit van openbare ruimte wordt nagestreefd, met als bijzonder aandachtspunten:

- een aantrekkelijke kom;
- een goede integratie tussen kern en omliggend buitengebied.

Leefbaarheid platteland

Het rijksbeleid is tevens gericht op het behoud van de leefbaarheid van het platteland. Dit vraagt voldoende ruimte voor de economische ontwikkeling in de dorpen en een zekere concentratie van de voorzieningen in de hoofdkernen.

3.3. Bedrijvigheid en bedrijfshinder

Het streekplan bevat een stringente regeling ten aanzien van bedrijfsvestigingen. In het algemeen wordt onderkend dat het vestigingsklimaat in kleinere kernen gunstig is voor startende en/of ambachtelijke en/of kleine industriŰle bedrijven. Teneinde het algemene verstedelijkings-beleid te laten slagen, moet een bedrijf 'dat de kern ontgroeit' verplaatsen.

Onderscheid wordt voorts gemaakt tussen geheel nieuwe vestigingen van buiten de kern, verplaatsingen binnen de kern en uitbreidingen op de bestaande vestigingslocatie. In alle gevallen is een afweging van belangen mogelijk, maar de streekplancriteria worden zwaarder gewogen bij een nieuwe vestiging dan bij uitbreiding. Verplaatsingen binnen de kom nemen een tussenpositie in. In het bijzonder houdt het streekplanbeleid een stimulans in voor de verplaat-sing van niet-agrarische bedrijven uit het buitengebied naar de kom, een onderwerp dat in Casteren verder niet aan de orde is.

Het streekplanbeleid is er verder op gericht om in groeiklasse 1-kernen geen aparte bedrijventerreinen aan te leggen. Voor Casteren heeft dit geen zware consequenties, met dien verstande dat in het dorp de nodige ruimte kan worden geboden aan kleinschalige, in het dorp passende bedrijvigheid.

"Er zijn hier nog enkele bedrijven die overlast veroorzaken door het hout dat ze gebruiken voor de stook."

"En een constructiebedrijf, met verfspuiterij. Volgens mij heb je daar wel last van als je er naast woont."

"En verkeersoverlast van Kruidenlucht? Is dat ook bedrijfshinder?"

Agrarische bedrijven

Casteren telt 18 agrarische bedrijven in de varkens- en veehouderij, alsmede drie tuinbouwbe-drijven. Binnen het gebied van de kom is nog een tweetal veehouderijen gelegen. De overlast van deze bedrijven wordt door de bevolking niet als zodanig benoemd. Naar de mening van de dorpsraad is het voor iedereen duidelijk dat een vleesvarkensbedrijf of een pluimveebedrijf niet in de kom thuishoort. Maar voor de rest is er geen klagen, uitgezonderd op het Kerkeneind, waar een bedrijf vanwege de reconstructie van het wegdek in het dorp gedwongen wordt om alle vervoer van en naar het bedrijf door de dorpskern te leiden. Hiervoor zou wel een oplossing moeten worden gezocht.

"Er waren nog twee bedrijven in de kom, maar dat is er nu nog maar ÚÚn. Ja, we weten wel dat een agrarisch bedrijf niet in de kom thuishoort, maar ach, we hebben er niet echt veel last van en de eigenaren willen zelf ook wel weg, denk ik."

Een plaatselijke werkgroep, waarin onder andere het ZLTO en de Rabobank participeren, heeft berekend dat ongeveer 40% van de varkenshouders de komende jaren zal verdwijnen. De bevolking van Casteren onderkent die ontwikkeling ook. De inschatting is dat er van de huidige agrarische activiteiten over tien tot 15 jaar niet al te veel meer over is.

"Wij zitten hier nu met vier jongeren bij elkaar maar we kennen eigenlijk niemand van onze leeftijd die het bedrijf van thuis wil overnemen. Niemand."

Omschakeling naar een andere activiteit, mits niet hinderlijk voor de woonomgeving, zal dan onder voorwaarden mogelijk moeten zijn. Omzetting in een woonfunctie is nu reeds mogelijk, eventueel met splitsing van de voormalige boerderij in twee woningen.


Terug naar
Carnaval in Casteren