Make your own free website on Tripod.com

Profiel Casteren

4. Verkeer

Verkeerveiligheidsplan 2000

In het verkeersveiligheidsplan van de gemeente Bladel wordt uitgegaan van Duurzaam Veilig. De maatregelen die worden voorgenomen zijn weergegeven in respectievelijk het Actieprogramma 2000/2001 en het Meerjaren Uitvoerings Programma vanaf 2002. Het actieprogramma voorziet in:

 • aanpak van kleine knelpunten die eenvoudig, snel en praktisch kunnen worden gerealiseerd en die niet een eerste bedreiging vormen voor de verkeersonveiligheid;
 • aanpak van knelpunten die reeds in het uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk investeringsprogramma zijn opgenomen;
 • inrichten van woongebieden in de kernen Hapert en Bladel op een sobere wijze tot 30 km/uur-gebied.
Vanaf 2002 zullen volgens het meeijarenprogramma de volgende actie moeten worden uitgevoerd:
 • aanpak onveilige kruispunten en trajecten
 • aanpak 30 km/uur-gebieden binnen de bebouwde kom en 60 km/uur-gebieden buiten de bebouwde kom;
 • inrichten bebouwde kom grenzen;
 • monitoring ongevallen, klachten snelheden en intensiteiten;
 • implementatie Duurzaam Veilig in de (gemeentelijke) organisatie;
 • planvorming (beleidsplannen Fietsverkeer en Openbaar Vervoer);
 • diverse projecten op het gebied van voorlichting, educatie en campagnes.
Vrijwel al deze punten zijn ook van belang voor de kern Casteren. Daarnaast is in het verkeersveiligheidsplan een specifiek schema opgenomen van knelpunten voor de kern Casteren.

De doorgaande wegen in Casteren geven op het eerste gezicht geen directe aanleiding tot nadere beschouwing omdat het in het hoofdwegenstructuurnet geen direct verbindingswegen zijn. Wel is er aandacht voor het toenemende sluipverkeer. Met name de route Hemelrijken -kerkstraat - Hoogeind is een bekende sluiproute.

"Door het dichtslibben van de hoofdwegen, met name ook van de doorgaande weg van Reusel naar Eersel, komt er steeds meer sluipverkeer Het is niet alleen twee kilometer korter maar je kunt zo helemaal binnendoor naar bijvoorbeeld Eindhoven zonder dat je last hebt van de inmiddels dagelijkse files."

4.1. Bereikbaarheid en bewegwijzering

Casteren is relatief goed ontsloten. De afstand naar de hoofdkern Bladel bedraagt ongeveer vier kilometer, naar de eveneens relatief aantrekkelijke kernen Reusel, Hapert en Eersel (met een aansluitpunt op de autosnelweg E3) minder dan tien kilometer. De grote steden Eindhoven, Tilburg en Turnhout liggen alle binnen een straal van 25 kilometer.

"Tilburg is goed bereikbaar Eindhoven gaat wel; vooral redelijk bereikbaar via sluiproutes. Turnhout? Daar ga je alleen heen voor een dagje uit of zo."

De ligging is in die zin gunstig dat de verbindingswegen tussen de grotere kernen niet door Casteren leiden. De bewegwijzering is vanuit het zuiden goed, vanuit de andere richtingen is Casteren niet altijd even duidelijk aangegeven.

Behoudens het structurele knelpunt van het doorgaande verkeer over de Dorpsstraat komen binnen de kom en de woonbuurten geen specifieke verkeersproblemen voor. De straten vervullen een ontsluitings- of verzamelfunctie voor de aanliggende bebouwing.

4.2. Veiligheid

De groei van het autoverkeer zal in het komende decennium langzaam maar zeker toenemen. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid worden daardoor in toenemende mate bedreigd. In alle (ook kleine) kernen wordt de verkeersonveiligheid op de doorgaande straten als het meest alledaags probleem en tegelijkertijd als één van de grootste problemen ervaren. Door het ontbreken van echte doorgaande wegen in de kom van Casteren is het verkeersprobleem beperkt, maar het elders genoemde sluipverkeer zal een toenemende overlast veroorzaken.

In 1996 is een onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid in de gemeente. Daarbij zijn nadrukkelijk de schoolroutes voor het voortgezet onderwijs in beeld geweest. In het kader van een jongerenenquête zijn toen diverse verkeersknelpunten genoemd, waaronder met name:
 • Westelbeersedijk en Casterensedijk;
 • bij het zwembad;
 • kruising Europalaan - Bleijenhoek;
 • De Gagelvelden;
 • Oude Provincialeweg;
 • Sniederslaan;
 • Broekenseind;
 • Hoofdstraat;
 • oversteek Gagelvelden-Hemelrijken.
De cursief gedrukte punten zijn van groter belang voor de mensen uit Casteren. De fietsoversteek van de Hemelrijken is de gevaarlijkste van heel de omgeving.

4.3. Milieubelasting (hinder, lawaai, stank)

De auto speelt met betrekking tot vervoersaspecten een grote rol. Casteren heeft ondanks de afstand van vier kilometer een goede, directe verbinding met de hoofdkern Bladel alsmede met andere grotere dorpen zoals Hapert, Reusel en Eersel. De dichtstbij gelegen aansluiting op de snelweg E3 Eindhoven-Turnhout ligt op 12 kilometer afstand (voor de gebruikers van de sluiproutes is dat iets minder, ongeveer tien kilometer). De weg Hapert-Casteren-Westelbeers (Casterense Dijk) heeft enige betekenis als doorgaande weg.

De Wet geluidshinder onderscheidt verschillende soorten van geluid, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van en de mogelijkheden binnen een bepaald gebied. In Casteren is nauwelijks sprake van verkeerslawaai. Per 1 maart 1993 is door de wetgever bepaald dat alle wegen zoneringsplichtig zijn, behoudens uitzonderingen zoals woonerven en 30-kilometer-gebieden. Een weg of straat is daarnaast niet zoneringsplichtig en behoeft geen akoestisch onderzoek, indien er is vastgesteld dat het geluidsniveau op tien meter vanuit de as van de dichtstbijzijnde rijstrook minder dan 50 dB(A) bedraagt. Binnen deze zones dient een akoestisch onderzoek te worden verricht. Voor Casteren komt binnen afzienbare tijd wellicht een geluidskaart ter beschikking.

4.4. Fiets- en openbaar vervoersvoorzieningen

Fiets

Beperking van de automobiliteit betekent stimulering van het fietsverkeer en openbaar vervoer. Door de kleinschalige dorpse maat zijn de interne relaties uiteraard heel goed met de fiets te berijden. De doorgaande routes vanuit Casteren naar de kernen Bladel, Hoogeloon en Westelbeers hebben vrijliggende fietspaden. Op termijn wordt ook richting Netersel een fietsroute aangelegd met name ten behoeve van het toerisme. Casteren ligt op circa vier kilometer van het centrum van Bladel en Hapert. Voor het woon-, werkverkeer en het schoolverkeer is fietsen naar Bladel of Hapert dan ook goed te doen. Dat geldt ook voor de omliggende dorpen als Reusel en Eersel. Grote steden op een afstand van meer dan 20 kilometer (Eindhoven, Tilburg, Turnhout) vallen vrijwel helemaal buiten de bereikbaarheid per fiets. De fietsoversteekweg Hapert - Westelbeers wordt als zeer verkeersonveilig ervaren.

Toekomstperspectief fiets

Voor het dagelijkse lokale verkeer blijft de fiets het verkeersmiddel bij uitstek. In Casteren ligt 96% van de dorpsbebouwing binnen een straal van 400 meter van het centrum. Een behoudend en versterkend beleid ten aanzien van de infrastructuur voor langzaam verkeer sluit goed aan op het beleid voor automobiliteit.

Openbaar vervoer

Buslijn

Casteren wordt ontsloten door de buurtbuslijn Veldhoven - Bladel. De buurtbus doet Casteren vijf keer per dag aan; er zijn plannen om dit aantal te verhogen tot zeven. Dit streven wordt medio 1999 gerealiseerd. Overigens blijkt uit de gesprekken in het dorp dat eigenlijk niemand goed weet hoe de dienstregeling nu is en hoede buurtbus precies werkt. Wellicht mede daardoor is het gebruik beperkt en leidt het menigmaal tot ergernis, bijvoorbeeld bij mensen die spontaan de bus nemen naar Veldhoven maar dan de juiste opstapplaats of opstaptijd niet meer weten en daardoor in de problemen komen. Vaak gaat het hierbij om ouderen.

De afstanden binnen de kom zijn dusdanig beperkt dat voor de meeste inwoners de opstapplaats van de buurtbus binnen vijf minuten lopen bereikbaar is. Daaruit is te concluderen dat de bereikbaarheid van de openbaar vervoersvoorzieningen in Casteren redelijk is (een afstand van 150 meter komt overeen met circa twee minuten lopen, 450 meter met zes minuten).

"Er zijn maar weinig mensen die met de bus gaan. Scholieren kunnen ook niet met de bus. De rittijden zijn daar niet op atgestemd." "Als ik met de bus naar school wil moet ik eerst vier kilometer fietsen. Dat schiet dus ook niet erg op, bijvoorbeeld met slecht weer."

Toekomstperspectief openbaar vervoer

De vooruitzichten voor het openbaar vervoer in landelijke gebieden zijn niet gunstig. Er mag evenwel van uitgegaan worden dat een (buurt)busverbinding van Bladel via Casteren naar Veldhoven blijft bestaan. Op de langere termijn blijft de frequentie ervan onzeker. Op korte termijn wordt een besluit verwacht inzake de invoering van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer ten behoeve van WVG-ers.

4.5. Parkeren

Heden ten dage neemt de stilstaande auto in de openbare ruimte een grote plaats in. In het centrum zijn voldoende parkeerplaatsen voorhanden. Grotere concentraties parkeerplaatsen zijn te vinden op en nabij het plein voor de kerk (Kerkstraat) en bij Kruidenlucht. De parkeergelegen-heid bij Kruidenlucht is niet zeiden onvoldoende en leidt derhalve tot overlast bij omwonenden. In 1999 is de aanleg voorzien van parkeergelegenheid aan het Nieveld.

4.6. Sluipmutes

Door de toename van het autoverkeer rondom Eindhoven ontstaan er steeds meer problemen. Niet zelden is de autoweg rond Eindhoven vol en heeft dit lange files tot gevolg. Dat betekent weer dat een toenemend aantal automobilisten allerlei sluiproutes zoekt en vindt. Ook Casteren merkt dat. Omdat er de laatste jaren geen metingen zijn verricht1 is dit nog niet hard te maken, maar de indruk bestaat dat het sluipverkeer met name in de oost-west-richting snel toeneemt.


Terug naar
Carnaval in Casteren